pmproperty.pl - Zarządzanie Nieruchomościami

Kontakt z nami

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój adres e-mail

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do wspólnot mieszkaniowych, właścicieli kamienic i budynków oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również deweloperów i firm inwestujących w nieruchomości. Proponujemy następujący zakres świadczonych usług:

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, jak również lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym;

Obsługa administracyjna
• reprezentowanie podmiotów na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz pomiędzy np. innymi współwłaścicielami
• zawieranie i wypowiadanie umów z dostawcami mediów oraz firmami podwykonawczymi świadczącymi stałe usługi
• zawieranie i wypowiadanie umów ubezpieczenia nieruchomości
• nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz nad wykonywaniem innych stałych umów
• przygotowanie projektów dokumentów, uchwał i innych aktów prawnych (pisma, statuty, regulaminy)
• przygotowanie, zwoływanie i obsługa wszelkich spotkań i zebrań
• prowadzenie korespondencji z właścicielami
• przeprowadzanie okresowych odczytów wodomierzy i ciepłomierzy indywidualnych

Obsługa księgowa
• prowadzenie księgowości podmiotów
• naliczanie opłat z tytułu zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (w tym za media) oraz potencjalnych pożytków dla budynku
• rozliczanie dostaw mediów zużywanych przez poszczególnych właścicieli lokali
• windykacja należności
• sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
• przygotowanie dla podmiotów cyklicznych informacji o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości
• prowadzenie sprawozdawczości podmiotów dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obsługa techniczna
• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego
• zlecanie okresowych kontroli technicznych, przeglądów ogólnych nieruchomości i instalacji stanowiących jej wyposażenie
• zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków

Regulacje stanów prawnych nieruchomości
polegające na wykazaniu aktualnego stanu prawnego nieruchomości czyli ogółu praw jej przysługujących; w tym np.; przygotowywaniu dokumentacji i podejmowaniu czynności niezbędnych do ustalenia zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, poszukiwaniu spadkobierców dla nieruchomości lub jej udziału, doprowadzeniu do ujawniania uprawnionych w księgach wieczystych, doprowadzaniu do przywrócenia stanu posiadania przez uprawnionych, pomoc w sprawach spadkowych itp.

Zarządzanie najmem /lease management/
polegające w szczególności na planowaniu struktur najemców, jednocześnie dostosowując warunki najmu do oczekiwań właścicieli i ich najemców, zarządzaniu powierzchnią, kalkulacji kosztów i planowaniu polityki czynszowej, zarządzaniu transakcjami najmu, dokonywaniu analiz czynszowych, zarządzaniu dokumentacją najmu itp.

Zarządzanie aktywami nieruchomości /asset management/
polegające na dążeniu do maksymalizacji aktywów; kapitału właścicieli bądź współwłaścicieli nieruchomości oraz tworzenie poszczególnych strategii inwestycyjnych związanych z nieruchomościami, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko z tym związane, jak również potencjalny zysk, płynność finansową z inwestycji itp.

Zarządzanie wartością nieruchomości /value management/
polegające na podejmowaniu działań umożliwiających osiąganie coraz lepszych rezultatów finansowych dla nieruchomości, w tym budżetowanie, zarządzanie kosztami, zarządzanie całą gospodarką finansową budynku itp.

Badanie Due Diligence nieruchomości
polegające na ocenie działań inwestycyjnych, badaniu i weryfikacji jej stanu prawnego, finansowego, technicznego w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta w celu np. minimalizacji ryzyka związanego z zakupem, sprzedażą czy też najmem przedmiotowej nieruchomości.

Doradztwo w zakresie szeroko pojętych czynności zarządzania i administrowania obiektami

Zakres usług

Proponujemy następujący zakres świadczonych usług:

• Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi
• Zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
• Zarządzanie najmem /lease management/
• Zarządzanie aktywami nieruchomości /asset management/
• Zarządzanie wartością nieruchomości /value management/
• Doradztwo w zakresie szeroko pojętych czynności zarządzania i administrowania obiektami
• Regulacje stanów prawnych nieruchomości
• Badanie Due Diligence nieruchomości